Fysica - mechanica ( kinematica en dynamica) 1 (B-VIVZ-V3J030)

4.0 studiepunten 16 uren Tweede semesterTweede semester
Slabbinck Jeroen (coördinator) |  Slabbinck Jeroen
VIVES Z POC PBA Onderwijs: Secundair onderwijs

De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelprocessen (basco 1)
1.4 de leraar kan de leerinhouden structureren

De student kan het vak duidelijk en overzichtelijk aanbrengen. Zijn uitleg is juist, begrijpbaar en gestructureerd, met onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Hij volgt de wetenschappelijke methode.

De leraar als inhoudelijk expert (basco 3)
3.1 De leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen.
3.2 De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden.

De student bezit voldoende kennis en achtergrond van het vak fysica. Hij kan dieper ingaan op de inhoud dan wat hij zal moeten geven. Het is immers evident dat een leerkracht meer weet dan wat in klas verteld wordt, zodat ook op verdere vragen van leerlingen kan geantwoord worden. De student bezit ook een grondige kennis van het proefmateriaal.
De student gebruikt altijd het juiste vakjargon.
De student is in staat om vaktermen bondig en gestructureerd uit te leggen.

De leraar als innovator – de leraar als onderzoeker (basco 5)
5.1 De leerkracht kan vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen.

De student kan zelf nieuwe leerstof verwerken en volgt hierin de evolutie van het vak.

Onderwijsleeractiviteiten

4.0 sp. Fysica - mechanica ( kinematica en dynamica) 1 (B-VIVZ-V5J030)

4.0 studiepuntenWerkvorm: College-practicum-opdracht16 urenTweede semesterTweede semester
Slabbinck Jeroen
VIVES Z POC PBA Onderwijs: Secundair onderwijs

In het opleidingsonderdeel mechanica komen kinematica en dynamica aan bod.

De kinematica is de studie over het verloop van bewegingen. Volgende begrippen komen hierin o.a. aan bod: relativiteit van rust en beweging, rechtlijnige beweging (ERB, EVRB), cirkelvormige beweging (ECB), samenstelling van bewegingen, onafhankelijkheid van bewegingen,...

De dynamica bestudeert de oorzaak van de beweging en verwante begrippen. Volgende begrippen komen hierin o.a. aan bod: wetten van Newton, gewicht van een lichaam, gravitatiekracht, wrijvingskracht, arbeid en energie, vermogen, impuls, botsingen, evenwicht van lichamen, hefbomen,...

Kinematica of bewegingsleer
1 Inleidende begrippen
1.1 Rust en beweging, relativiteit van de beweging
1.2 Translatie en rotatie
1.3 Star lichaam en puntmassa
1.4 Positie, positievector
1.5 Baan van een lichaam
1.6 Tijdstip en tijdsduur
1.7 Beweging van een lichaam registreren
2 De rechtlijnige of eendimensionale beweging
2.1 Positie , verplaatsing en afstand
2.2 Snelheid
2.3 Versnelling
2.4 Enkele voorbeelden van rechtlijnige bewegingen
2.4.1 De Eenparig Rechtlijnige Beweging (ERB)
2.4.2 De Eenparig Veranderlijke Rechtlijnige Beweging (EVRB)
2.4.3 De val in de buurt van de aarde
2.4.4 De vrije val in het luchtledige
2.4.5 De verticale worp
2.5 Oplossingsstrategieën en voorbeeldoefeningen
2.6 Oefeningen
3 De kromlijnige beweging of  tweedimensionale beweging
3.1 Positie en verplaatsing
3.2 Snelheid
3.3 Versnelling
3.4 Samenstelling van bewegingen: onafhankelijkheidsbeginsel
3.5 Enkele voorbeelden van kromlijnige bewegingen
3.5.1 De horizontale worp
3.5.2 De schuine worp
3.5.3 De Eenparig Cirkelvormige Beweging (ECB)
3.5.4 Oplossingsstrategieën en voorbeeldoefeningen
3.5.5 Oefeningen
BIJLAGE A Werken met vectoren
BIJLAGE B Integraalrekening
BIJLAGE C APUC-methode

Cursus "Kinematica" van Jeroen Slabbinck
Cursus "Dynamica" van Jeroen Slabbinck
Bijkomende info... op Toledo.

Aan te raden naslagwerk: Natuurkunde Deel 1 (Giancoli) ISBN: 978-90-430-1324-6

Aangezien de leerstof hoofdzakelijk zelfstandig moet verwerkt worden, situeert de begeleiding zich hoofdzakelijk in het verschaffen van bijkomende uitleg (via mail of tijdens de contactmomenten) op vragen van de student.
Bij het uitvoeren van de practica is er een individuele en klassikale begeleiding op niveau van het vakinhoudelijke aspect als op niveau van de praktische uitvoering van de proeven.
Er worden voorbeeldoefeningen en uitgewerkte oefeningen voorzien op Toledo.
Er worden leerstofonderdelen als voorbeeldles gegeven.

Evaluatieactiviteiten

Fysica - mechanica ( kinematica en dynamica) 1 (B-VIVZ-V72371)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Leermateriaal : Rekenmachine

INHOUDELIJK
- EVO 1:  schriftelijk oefeningenexamen en praktijkexamen op 60%
- EVO 2: mondeling examen theorie met voorbereidingstijd op 40%

Indien een EVO niet wordt afgelegd (wettige of onwettige afwezigheid) wordt een 0 ingevuld voor het EVO. Deze 0 leidt tot een terugzetting naar maximum 7/20 voor een enkelvoudig OPO indien het niet-afgelegde EVO minstens op 20 % staat.

Als een student herexamen heeft voor een OPO of OLA, dan gelden volgende regels:

- EVO's waarvoor men niet slaagde MOETEN opnieuw gedaan worden.

- EVO's waarvoor men wel slaagde MOGEN opnieuw gedaan worden.

- Het totaalpunt van de 2e examenkans wordt berekend op basis van de afgelegde EVO's in de 2e examenkans EN de EVO's waarvoor men wel geslaagd was in de 1e examenkans. Ook als een student lager scoort voor deze opnieuw afgelegde EVO's wordt dit lager cijfer overgenomen.